منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هشتاد و پنج شورای رقابت مورخ 1401/02/11 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت آقایان جواد نصیری به شماره 17/98/951 مورخ 1398/07/18 و محمد کلاته به شماره 17/98/846 مورخ 1398/06/31 به طرفیت ناجا (شرکت پژوهش و توسعه ناجی) مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق الزام مراجعه کنندگان به تصویر برداری در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10)،(55 دقیقه)
2- بررسی شکایت شرکت شبکه گستران سبز پرشیا از شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با موضوع توقف هرگونه رویه ضد رقابتی، اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بازار (90 دقیقه)
3-سایر موارد (30 دقیقه)