منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هشتاد و چهار شورای رقابت مورخ 1401/02/05 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی درخواست شرکت فرابورس ایران از شورای رقابت در خصوص وضعیت سهم بازار شرکت پیش گامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) از تاکسی های اینترنتی (25 دقیقه)
2- بررسی گزارش تعیین نرخ سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین در سال 1400 بر اساس مصوبه 479 شورای رقابت ،بررسی دستورالعمل و رویه های داخلی شورای رقابت (90 دقیقه)
3-بررسی دستورالعمل و رویه های داخلی شورای رقابت (60 دقیقه)