منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هفتاد و نه شورای رقابت مورخ 1400/06/29برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی پیشنهادات در خصوص اصلاح دستورالعمل یوتیلیتی فجر و مبین
2-بررسی رای هیات تجدید نظر در خصوص پرونده آقای ساروقی
3- بررسی رای هیات تجدیدنظر در خصوص پرونده کمپوست قارچ