منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هفتاد و هشت شورای رقابت مورخ 1400/06/22 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بحث رسیدگی به شکایات خودرو