منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هفتاد و پنج شورای رقابت مورخ 1400/05/25 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی موضوع انحصار در بازار مواد اولیه کارتن سازی
2- بررسی موضوع افزایش قیمت توسط شرکت های تاکسی اینترنتی (اسنپ و تپ سی
3- بررسی کارگروه پسماند موضوع ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار پسماند ( مصوبه ۴۶۴ شورا)