منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هفتاد و سه شورای رقابت مورخ ۱۴۰۰/۰۵/11 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

۱-بررسی شکایات مرتبط با داروخانه ها
2- ادامه بررسی شکایت خانم مرزبان از آموزش و پرورش بویر احمد در خصوص مجوز کانون زبان
3- بررسی بازار خودرو