منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد هفتاد شورای رقابت مورخ 1400/04/14 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی افزایش قیمت خدمات دو شرکت فیلیمو و نماوا
2- ادامه بررسی اساسنامه نهاد تنظیم گر بازار پسماند