منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و شصت و نه شورای رقابت مورخ 1400/04/07 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- شکایت جمعی از اشخاص حقیقی از شرکت طب پارس
2- ارائه گزارش محاسبات شاخص های تمرکز بازار و شدت موانع ورود