منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و شصت و هشت شورای رقابت مورخ 1400/03/31 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت آقای حسین ابراهیم پور از اتحادیه صنف دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی تهران با موضوع صدور مجوز قنادی
2-بررسی شکایت علیه شرکت یگانه پارس طب
3-ادامه بررسی موضوعات مرتبط با خودرو