منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و شصت و هفت شورای رقابت مورخ 1400/03/24 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-رسیدگی به شکایت شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان از شرکت تصفیه قند و شکر میبد و شرکت سهامی عام قند لرستان،
2- ادامه بررسی موضوع خودرو