منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و شصت و شش شورای رقابت مورخ 1400/03/10 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت شرکت های سازه های اطلاعاتی آزما و توسعه دهندگان فن آوری اطلاعات نیاک از سازمان غذا و دارو با موضوع استفاده انحصاری از نرم افزار لیمز
2- ادامه بررسی دستورالعمل تلفن ثابت