منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و شصت و پنج شورای رقابت مورخ 1400/03/03 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- رسیدگی به شکایات در خصوص مجوز داروخانه ها