منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و شصت و سه شورای رقابت مورخ 1400/02/20 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی گزارش پیگیری اجرای دستورالعمل اسلک وکس
2- ادامه بررسی دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیو های بخش خصوصی