منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و شصت و دو شورای رقابت مورخ 1400/02/13 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بررسی موضوع خودرو