منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و پنجاه و نه شورای رقابت مورخ 1400/01/23 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- •بررسی گزارش مرتبط با واگذاری سهام شرکت آلومینیوم ایران
2- ادامه بررسی آیین نامه ماده (6)
3- برنامه ریزی برای سال 1400