منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و شصت شورای رقابت مورخ 1400/01/30 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته از شرکت مپنا با موضوع تملک شرکت واگن پارس توسط شرکت مپنا
2-ادامه بررسی آیین نامه ماده (6)
3- ادامه بررسی موضوع خودرو