منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و پنجاه و هشت شورای رقابت مورخ 1400/01/16 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-گزارش کارگروه بررسی شکایات مرتبط با خودرو
2- گزارش پیشنهاد کارگروه بررسی ماده (6) و طرح پیش نویس آئین نامه اجرایی
3- برنامه ریزی برای سال 1400