منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و پنجاه و هفت شورای رقابت مورخ 1399/12/23 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت جامعه حسابداران رسمی در خصوص مصوبه هیات دولت با موضوع آیین نامه انتخاب حسابدار رسمی برای شرکت های دولتی
2- بررسی گزارش تحقیق و بازرسی مرتبط با شرکت آلومینیوم خاتم اراک