منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و پنجاه و شش شورای رقابت مورخ 1399/12/16 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیو های بخش خصوصی،
2- ادامه بررسی دستورالعمل تلفن ثابت
3- ادامه بررسی شکایات مرتبط با اینترنت ثابت پرسرعت