منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و پنجاه و سه شورای رقابت مورخ 1399/11/25 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- شکایت انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته از شرکت مپنا
2- گزارش پیگیری اجرای دستورالعمل اسلک وکس