منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

چهار صد و پنجاه و دو(452) مورخ 1399/11/18 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- تصمیم گیری در خصوص پرونده شکایت انجمن تولیدکنندگان قارچ از هیأت امنای کمپوست سازان،
2-تصمیم گیری در خصوص پرونده شکایت نانوایان و شکایت از سازمان ثبت،
3-بررسی درخواست های مرتبط با خودروسازان