منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

چهار صد و پنجاه و یک (451) مورخ 1399/11/11 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت از شرکت پارس حیات
2- تصمیم گیری در خصوص پرونده شکایت انجمن تولیدکنندگان قارچ از هیأت امنای کمپوست سازان،
3-تصمیم گیری در خصوص پرونده شکایت نانوایان و شکایت از سازمان ثبت