منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و پنجاه شورای رقابت مورخ 1399/11/04 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایات آقایان علیرضا نعمتی لردی از اتحادیه نانوایان نکا، اتاق اصناف نکا، سازمان صنعت، معدن و تجارت نکا، روح الله رحمانیان از اتحادیه نانوایان شهرستان سبزوار و مهدی صباغ از اتحادیه نانوایان مشهد
2-بررسی شکایت شرکت قارچ امیر ارسلان به طرفیت هیأت امنای کمپوست سازان