منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و چهل و نه شورای رقابت مورخ 1399/10/29 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی از دو شرکت ماشین سازی اراک و کفریز اصفهان (بانداژ ریل)
2- ادامه بررسی شکایات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور