منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و چهل و هشت شورای رقابت مورخ 1399/10/20 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

ادامه بررسی بازار خودرو