منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و چهل و هفت شورای رقابت مورخ 1399/10/13 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- شکایت آقای علیرضا اقدسی به طرفیت اداره آموزش و پرورش استان اصفهان، اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشان و اتحادیه خیاطان و پوشاک شهرستان کاشان
2- شکایت شرکت قارچ امیر ارسلان به طرفیت هیأت امنای کمپوت سازان