منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و چهل و شش شورای رقابت مورخ 1399/10/06 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

شکایت جمعی از سردفتران اسناد رسمی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع تبصره 7 بخشنامه تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی سال 1399