منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و چهل و پنج شورای رقابت مورخ 1399/10/01 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

بررسی مسائل و مشکلات بازار نهادهای دامی و معدوم‌سازی جوجه های یک‌روزه رسمی سال 1399