منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و چهل و چهار شورای رقابت مورخ 1399/09/29 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی بازار خودرو