منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و چهل و یک شورای رقابت مورخ 1399/08/24 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت شرکت پرتو نور کیان از وزارت نفت و نیرو
2-بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مرتبط با شورای رقابت