منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و چهل شورای رقابت مورخ 1399/08/17 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی پایگاه صدور مجوز کسب و کار موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
2-اصلاح قرارداد ملی پخش با جایگاه داران سوخت