منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و سی و نه شورای رقابت مورخ 1399/08/10 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی مسائل و مشکلات بازار نهاده های دامی و موضوع معدوم سازی جوجه یک روزه
2-ادامه بررسی موضوع روند صدور مجوز کارگزاری در بورس
3-بررسی مسائل شورا (پیشنهادات اعضای شورا)
4- ادامه بررسی مصوبه 63 شورا