منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و سی و هشت شورای رقابت مورخ 1399/08/03 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بازنگری در دستورالعمل تعیین نرخ بلیت پروازهای داخلی
2- اصلاح قرارداد شرکت ملی پخش با جایگاه داران سوخت
3-بررسی مسائل شورا (پیشنهادات اعضای شورا)
4- ادامه بررسی مصوبه 63 شورا