منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و سی و شش شورای رقابت مورخ 1399/07/12 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی مجدد دستورالعمل اسلک وکس
2- بررسی شکایت آقای صائب علینژاد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
3-بررسی شکایت آقای سید حسین رضا توفیقی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز
4- رسیدگی به سایر موارد