منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و سی و پنج شورای رقابت مورخ 1399/07/05 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-ارائه گزارش برنامه ها و عملکرد گروه خودروسازی سایپا
2- اصلاح قرارداد شرکت ملی پخش با جایگاه هداران سوخت
3-رسیدگی به سایر موارد