منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و سی و چهار شورای رقابت مورخ 1399/06/29 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی دستورالعمل تلفن ثابت
2- شکایت جمعی از دفاتر قبول آگهی نشریات به طرفیت مؤسسه همشهری سازمان نیازمندی ها با موضوع اخلال در رقابت تبانی و توافق جهت جابجایی سهم بازار

logo-samandehi