منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و سی و سه شورای رقابت مورخ 1399/06/22 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت شرکت پارسی مهر نامی ایرانیان از شرکت آرمان فناوری هوشمند آریا
2- ارائه گزارش عملکرد شرکت ایران خودرو