منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و سی و دو شورای رقابت مورخ 1399/06/15 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی مجدد دستورالعمل قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) شرکت های پتروشیمی فجر و مبین برای سال 1399
2- رسیدگی به سایر موارد

logo-samandehi