منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و بیست و نه شورای رقابت مورخ 1399/05/11 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت شرکت دیا تجارت بار از شرکت دخانیات ایران
2-بررسی شکایت شرکت صنایع روشنایی مازی نور از شرکت روشنا نورانه آپادانا.

logo-samandehi