منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و بیست و هشت شورای رقابت مورخ 1399/05/04 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی دستورالعمل پیشنهادی مرکز ملی رقابت برای بازار کانتینر (کشتیرانی)
2- رسیدگی به سایر موارد