منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و بیست و هفت شورای رقابت مورخ 1399/04/28 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت انجمن صنفی کارفرمائی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان تهران از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
2- بررسی مصوبه شرکت مخابرات ایران در خصوص تعیین حق اشتراک تلفن ثابت