منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و بیست و چهار شورای رقابت مورخ 1399/03/31 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی موضوع بازنگری در دستورالعمل سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین برای سال 1399
2- بررسی موضوع روند صدور مجوز کارگزاری در بورس