منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و بیست و سه شورای رقابت مورخ 1399/03/24 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بررسی دستورالعمل بازار ورق گرم فولادی
2- ارائه گزارش اولیه درخصوص پسماند