منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و بیست و دو شورای رقابت مورخ 1399/03/17 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت شرکت شاتل(نماوا) و آنتن از شرکت سام سرویس
2- ادامه بررسی موضوع خودرو