منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و بیست و یک شورای رقابت مورخ 1399/03/10 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بررسی شکایت از کانون وکلای دادگستری
2- ادامه بررسی موضوع خودرو