منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد وشانزده شورای رقابت مورخ 1399/01/30 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- دستورالعمل بازار فولاد