منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و پانزده شورای رقابت مورخ 1399/01/25 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- دستورالعمل بازار فولاد