منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و چهارده شورای رقابت مورخ 1398/12/12 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بررسی بازار خودرو