منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و سیزده شورای رقابت مورخ 1398/12/03 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پیشنهادات اصلاحی در دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری