منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و دوازده شورای رقابت مورخ 1398/11/26 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی بازار فولاد